Federal Gazettes

Dated Federal Gazettes Pages Days
2017/12/29 Federal Gazette P.U. (A) 452/2017
19
657
Peraturan-Peraturan Sistem Insurans Pekerjaan (Pendaftaran Dan Caruman) 2017   — Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 18  
Employment Insurance System (Registration and Contribution) Regulations 2017   — Employment Insurance System Act 2017 18  
Federal Gazette P.U. (A) 451/2017
16
Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Ubah Suaian Akta Perhutanan Negara 1984) 2017   — Akta Perhutanan Negara 1984 15  
Federal Territory of Labuan (Modification of National Forestry Act 1984) Order 2017   — National Forestry Act 1984 15  
Federal Gazette P.U. (A) 450/2017
15
Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Ubah Suaian Akta Perhutanan Negara 1984) 2017   — Akta Perhutanan Negara 1984 14  
Federal Territory of Putrajaya (Modification of National Forestry Act 1984) Order 2017   — National Forestry Act 1984 14  
Federal Gazette P.U. (A) 449/2017
5
Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Perkiraan Penentuan Harga Awal) (Pindaan) 2017   — Akta Cukai Pendapatan 1967 4  
Income Tax (Advance Pricing Arrangement) (Amendment) Rules 2017   — Income Tax Act 1967 4  
Federal Gazette P.U. (A) 448/2017
5
Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (Lembaga Pemantauan Audit) (Fi) 2017   — Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 4  
Securities Commission Malaysia (Audit Oversight Board) (Fees) Regulations 2017   — Securities Commission Malaysia Act 1993 4  
Federal Gazette P.U. (A) 447/2017
15
Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pelepasan) (Pindaan) 2017   — Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014 14  
Goods and Services Tax (Relief) (Amendment) Order 2017   — Goods and Services Tax Act 2014 14  
Federal Gazette P.U. (A) 446/2017
6
Peraturan-Peraturan Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pindaan) 2017   — Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014 5  
Goods and Services Tax (Amendment) Regulations 2017   — Goods and Services Tax Act 2014 5  
Federal Gazette P.U. (A) 445/2017
78
Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 2017   — Akta Kastam 1967 77  
Customs Duties (Exemption) Order 2017   77  
Federal Gazette P.U. (A) 444/2017
31
Perintah Duti Eksais (Pengecualian) 2017   30  
Excise Duties (Exemption) Order 2017   30  
Federal Gazette P.U. (A) 443/2017
11
Perintah Jalan Persekutuan (Malaysia Barat) (Pindaan) (No. 8) 2017   — Akta Jalan Persekutuan 1959 10  
Federal Roads (West Malaysia) (Amendment) (No. 8) Order 2017   — Federal Roads Act 1959 10  
Federal Gazette P.U. (B) 612/2017
3
Pemberitahuan Nilai Minyak Petroleum Mentah Di Bawah Seksyen 12   — Akta Kastam 1967 2  
Notification of Values of Crude Petroleum Oil under section 12   — Customs Act 1967 2  
Federal Gazette P.U. (B) 611/2017
2
Pembatalan Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Cukai Bagi Petak Atau Blok Sementara Di Negeri Pulau Pinang Dan Melaka, Dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur   — Akta Hakmilik Strata 1985 1  
Revocation of Appointment of date of Coming into Operation of Rent of Parcel or Provisional Block in the states of Penang and Malacca, and the Federal Territory of Kuala Lumpur   1  
Federal Gazette P.U. (B) 610/2017
3
Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa   — Akta Kewangan No 2 2017 2  
Appointment of date of Coming into Operation   — Finance Act No 2 2017 2  
Federal Gazette P.U. (B) 609/2017
2
Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa   — Akta Perhutanan Negara 1984 1  
Appointment of date of Coming into Operation   1  
Federal Gazette P.U. (B) 608/2017
5
Notis Penetapan Tapak Sebagai Tapak Warisan   — Akta Warisan Kebangsaan 2005 4  
Notice of Designation of Site as Heritage Site   — National Heritage Act 2005 4  
Federal Gazette P.U. (B) 607/2017
3
Notis Mengenai Penyemakan Daftar Pemilih Tambahan   — Akta Pilihan Raya 1958 2  
Notice of Revision of Supplementary Electoral Rolls   — Elections Act 1958 2  
Federal Gazette P.U. (B) 606/2017
2
Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa   — Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 1  
Appointment of date of Coming into Operation   1  
< 2018/01/08

Publications