Federal Gazettes

Dated Federal Gazettes Pages Days
2013/01/02 Federal Gazette P.U. (A) 4/2013
10
<999
Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Elaun Modal Dipercepatkan) (Kelengkapan Kawalan Keselamatan Dan Kelengkapan Pemantauan) 2013   — Akta Cukai Pendapatan 1967 9  
Income Tax (Accelerated Capital Allowance) (Security Control Equipment and Monitoring Equipment) Rules 2013   — Income Tax Act 1967 9  
Federal Gazette P.U. (A) 3/2013
7
Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) 2013   — Akta Cukai Pendapatan 1967 6  
Income Tax (Exemption) Order 2013   — Income Tax Act 1967 6  
Federal Gazette P.U. (A) 2/2013
9
Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Elaun Bangunan Industri) (Taman Asuhan Kanak-Kanak) 2013   — Akta Cukai Pendapatan 1967 8  
Income Tax (Industrial Building Allowance) (Child Care Centre) Rules 2013   — Income Tax Act 1967 8  
Federal Gazette P.U. (A) 1/2013
9
Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Elaun Bangunan Industri) (Tadika) 2013   — Akta Cukai Pendapatan 1967 8  
Income Tax (Industrial Building Allowance) (Kindergarten) Rules 2013   — Income Tax Act 1967 8  
2013/01/07 Federal Gazette P.U. (B) 4/2013
3
Penetapan Di Bawah Perenggan 5(1)(B)   — Akta Pesuruhjaya Tanah Persekutuan 1957 2  
Designation under Paragraph 5 (1)(B)   — Federal Lands Commissioner Act 1957 2  
Federal Gazette P.U. (B) 3/2013
3
Penetapan Di Bawah Perenggan 5(1)(B)   — Akta Pesuruhjaya Tanah Persekutuan 1957 2  
Designation under Paragraph 5 (1)(B)   — Federal Lands Commissioner Act 1957 2  
Federal Gazette P.U. (B) 2/2013
3
Penetapan Di Bawah Perenggan 5(1)(B)   — Akta Pesuruhjaya Tanah Persekutuan 1957 2  
Designation under Paragraph 5 (1)(B)   — Federal Lands Commissioner Act 1957 2  
2013/01/02 Federal Gazette P.U. (B) 1/2013
3
Pelantikan Di Bawah Subseksyen 3(1)   — Akta Notari Awam 1959 2  
Appointment under Subsection 3(1)   2  
< 2013/01/14

Publications