Federal Gazettes

Dated Federal Gazettes Pages Days
2012/12/31 Federal Gazette P.U. (A) 500/2012
247
<999
Peraturan-Peraturan Peranti Perubatan 2012   — Borang Mda1 Akta Peranti Perubatan 2012 246  
Medical Device Regulations 2012   — Form Mda1 Medical Device Act 2012 246  
Federal Gazette P.U. (A) 499/2012
3
Perintah Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Amaun Minimum Premium Tahunan Berkenaan Dengan Anggota Penanggung Insurans) (Pembatalan) 2012   — Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011 2  
Malaysia Deposit Insurance Corporation (Minimum Amount of Annual Premium in Respect of Insurer Members) (Revocation) Order 2012   — Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2011 2  
Federal Gazette P.U. (A) 498/2012
3
Perintah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Tambahan Dan Ubahsuaian Maksud Pengeluaran Di Bawah Subseksyen 54(6)) 2012   — Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 2  
Employees Provident Fund (Addition and Modification to the Purposes for Withdrawal under Subsection 54(6)) Order 2012   — Employees Provident Fund Act 1991 2  
Federal Gazette P.U. (A) 497/2012
14
Perintah Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Premium Pertama Dan Premium Tahunan Berkenaan Dengan Anggota Penanggung Insurans) 2012   13  
Malaysia Deposit Insurance Corporation (First Premium and Annual Premium in Respect of Insurer Members) Order 2012   13  
Federal Gazette P.U. (A) 496/2012
64
Peraturan-Peraturan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Sistem Premium Berbeza Berkenaan Dengan Anggota Penanggung Insurans) 2012   — Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011 63  
Malaysia Deposit Insurance Corporation (Differential Premium Systems in Respect of Insurer Members) Regulations 2012   — Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2011 63  
Federal Gazette P.U. (A) 495/2012
29
Perintah Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (Fi Pemprosesan Dan Kelulusan) (Institusi Kewangan Labuan) 2012   — Fi Bagi Perkara Di Bawah Akta Syarikat Labuan 1990 28  
Labuan Financial Services Authority (Processing and Approval Fees) (Labuan Financial Institutions) Order 2012   — Fee For Matters Under The Labuan Foundations Act 2010 28  
Federal Gazette P.U. (A) 493/2012
2
Perintah Cukai Jualan (Kadar Cukai No. 1) 2012 Pembetulan   — Akta Cukai Jualan 1972 1  
Sales Tax (Rates of Tax No. 1) Order 2012 Corrigendum   1  
Federal Gazette P.U. (A) 491/2012
79
Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2012   — Akta Kastam 1967 78  
Customs (Prohibition of Exports) Order 2012   — Customs Act 1967 78  
Federal Gazette P.U. (A) 490/2012
182
Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2012   181  
Customs (Prohibition of Imports) Order 2012   — Customs Act 1967 181  
Federal Gazette P.U. (A) 489/2012
3
Perintah Kastam (Nilai-Nilai) (Isirong Kelapa Sawit)(No. 13) 2012   — Akta Kastam 1967 2  
Customs (Values) (Palm Kernel)(No. 13) Order 2012   2  
Federal Gazette P.U. (A) 488/2012
3
Perintah Kastam (Nilai-Nilai) (Minyak Kelapa Sawit) (No. 53) 2012   — Akta Kastam 1967 2  
Customs (Values) (Palm Oil) (No. 53) Order 2012   2  
Federal Gazette P.U. (A) 487/2012
815
Perintah Duti Kastam (Barang-Barang Di Bawah Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia-Australia) 2012   — Akta Kastam 1967 814  
Customs Duties (Goods under the Free Trade Agreement Malaysia-Australia) Order 2012   — Customs Act 1967 814  
Federal Gazette P.U. (B) 432/2012
4
Pelantikan Dan Pembatalan Pelantikan Pemungut Duti Harta Pesaka Dan Penolong Pemungut Duti Harta Pesaka   — Enakmen Duti Harta Pesaka 1941 3  
Appointment and Revocation of Appointment of Collector of Estate Duty and Assistant Collector of Estate Duty   — Estate Duty Enactment 1941 3  
Federal Gazette P.U. (B) 431/2012
3
Pelantikan Pendaftar Kelahiran Dan Kematian   2  
Appointment of Registrars of Births and Deaths   — Registration of Births and Deaths Special Provisions Act 1975 2  
Federal Gazette P.U. (B) 430/2012
3
Pelantikan Pendaftar Kelahiran Dan Kematian   2  
Appointment of Registrars of Births and Deaths   — Registration of Births and Deaths Special Provisions Act 1975 2  
Federal Gazette P.U. (B) 429/2012
3
Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa   — Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2012 2  
Appointment of date of Coming into Operation   — Environmental Quality Amendment Act 2012 2  
< 2013/01/07

Publications