Federal Gazettes

Dated Federal Gazettes Pages Days
Today Federal Gazette P.U. (A) 318/2018
4
-
Perintah Umur Persaraan Minimum (Pengecualian) (No. 2) 2018   — Akta Umur Persaraan Minimum 2012 3  
Minimum Retirement Age (Exemption) (No. 2) Order 2018   3  
Federal Gazette P.U. (A) 317/2018
3
Perintah Pampasan Pekerja (Skim Pampasan Pekerja Asing) (Insurans) (Pindaan) (No. 3) 2018   — Akta Pampasan Pekerja 1952 2  
Workmen’S Compensation (Foreign Workers’ Compensation Scheme) (Insurance) (Amendment) (No. 3) Order 2018   — Workmen S Compensation Act 1952 2  
Federal Gazette P.U. (A) 316/2018
5
Perintah Pampasan Pekerja (Skim Pampasan Pekerja Asing) (Insurans) (Pindaan) (No. 2) 2018   — Akta Pampasan Pekerja 1952 4  
Workmen’S Compensation (Foreign Workers’ Compensation Scheme) (Insurance) (Amendment) (No. 2) Order 2018   — Workmen S Compensation Act 1952 4  
2018/12/14 Federal Gazette P.U. (A) 315/2018
202
5
Kaedah-Kaedah Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) (Pindaan) 2018   201  
Law Reform (Marriage and Divorce) (Amendment) Rules 2018   — Law Reform Marriage and Divorce Act 1976 201  
Today Federal Gazette P.U. (B) 712/2018
5
-
Penentuan Daftar Pemilih Untuk Pilihan Raya Kecil P.078 Cameron Highlands   — Akta Pilihan Raya 1958 4  
Determination of Electoral Roll for the By-Election of P.078 Cameron Highlands   — Elections Act 1958 4  
Federal Gazette P.U. (B) 711/2018
5
Pemberitahuan Di Bawah Subperaturan 3(3) Bagi Maksud Pilihan Raya Kecil Bagi Kerusi Dewan Rakyat P.078 Cameron Highlands Dalam Negeri Pahang   — Akta Pilihan Raya 1958 4  
Notification under Subregulation 3(3) for the Purpose of By-Election for the Seat of the Dewan Rakyat P.078 Cameron Highlands in the state of Pahang   — Elections Act 1958 4  
Federal Gazette P.U. (B) 710/2018
3
Notis Untuk Mengadakan Pilihan Raya Kecil Ahli Dewan Rakyat Bagi Negeri Pahang Bagi Bahagian Pilihan Raya P.078 Cameron Highlands   — Akta Pilihan Raya 1958 2  
Notice to Hold A By-Election of A Member of the Dewan Rakyat of the state of Pahang for the Constituency of P.078 Cameron Highlands   — Elections Act 1958 2  

Publications