News

Dated Federal Gazettes Pages Days
2019/01/29 Federal Gazette P.U. (A) 28/2019
7
203
Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan (Larangan Pemanduan Kenderaan Barangan) 2019   — Akta Pengangkutan Jalan 1987 6  
Road Traffic (Prohibition on Driving of Goods Vehicles) Rules 2019   — Road Transport Act 1987 6  
Federal Gazette P.U. (A) 27/2019
5
Peraturan-Peraturan Industri Biobahan Api Malaysia (Peratusan Adunan Dan Penggunaan Mandatori) 2019   — Akta Industri Biobahan Api Malaysia 2007 4  
Malaysian Biofuel Industry (Blending Percentage and Mandatory Use) Regulations 2019   — Malaysian Biofuel Industry Act 2007 4  
2019/01/28 Federal Gazette P.U. (A) 25/2019
94
204
Perintah Kawalan Harga Dan Antipencatutan (Penentuan Harga Maksimum) 2019   — Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011 93  
Price Control and Anti-Profiteering (Determination of Maximum Price) Order 2019   — Price Control and Anti Profiteering Act 2011 93  
Federal Gazette P.U. (A) 24/2019
3
Perintah Kawalan Bekalan (Barang-Barang Kawalan) 2019   — Akta Kawalan Bekalan 1961 2  
Control of Supplies (Controlled Articles) Order 2019   — Control of Supplies Act 1961 2  
Federal Gazette P.U. (A) 26/2019
5
Perintah Kawalan Harga Dan Antipencatutan (Penandaan Harga Barangan Harga Terkawal) 2019   — Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011 4  
Price Control and Anti-Profiteering (Price Marking of Price-Controlled Goods) Order 2019   — Price Control and Anti Profiteering Act 2011 4  
Federal Gazette P.U. (A) 22/2019
3
Perintah had Laju Kebangsaan (Pemberhentian Sementara) 2019   — Akta Pengangkutan Jalan 1987 2  
National Speed Limit (Temporary Cessation) Order 2019   — Road Transport Act 1987 2  
Federal Gazette P.U. (A) 23/2019
3
Perintah had Laju Tempatan (Jalan Persekutuan) (Larangan Masa Tertentu) 2019   — Akta Pengangkutan Jalan 1987 2  
Local Speed Limit (Federal Roads) (Specified Time Prohibition) Order 2019   — Road Transport Act 1987 2  
Federal Gazette P.U. (B) 57/2019
90
Notis Mengenai Siapnya Penyemakan Dan Pemeriksaan Daftar Pemilih Tambahan   — Akta Pilihan Raya 1958 89  
Notice of Completion of Revision and Inspection of Supplementary Electoral Rolls   — Elections Act 1958 89  
Federal Gazette P.U. (B) 60/2019
65
Notis Mengenai Siapnya Penyemakan Dan Pemeriksaan Daftar Pemilih Tambahan   — Akta Pilihan Raya 1958 64  
Notice of Completion of Revision and Inspection of Supplementary Electoral Rolls   — Elections Act 1958 64  
Federal Gazette P.U. (B) 59/2019
54
Notis Mengenai Siapnya Penyemakan Dan Pemeriksaan Daftar Pemilih Tambahan   — Akta Pilihan Raya 1958 53  
Notice of Completion of Revision and Inspection of Supplementary Electoral Rolls   — Elections Act 1958 53  
Federal Gazette P.U. (B) 55/2019
26
Notis Mengenai Siapnya Penyemakan Dan Pemeriksaan Daftar Pemilih Tambahan   — Akta Pilihan Raya 1958 25  
Notice of Completion of Revision and Inspection of Supplementary Electoral Rolls   — Elections Act 1958 25  
Federal Gazette P.U. (B) 58/2019
6
Notis Mengenai Siapnya Penyemakan Dan Pemeriksaan Daftar Pemilih Tambahan   — Akta Pilihan Raya 1958 5  
Notice of Completion of Revision and Inspection of Supplementary Electoral Rolls   — Elections Act 1958 5  
Federal Gazette P.U. (B) 61/2019
4
Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Kecil P.078 Cameron Highlands   — Akta Pilihan Raya 1958 3  
Result of Contested Election and Statement of the Poll after the Official Addition of Votes for the By-Election of P.078 Cameron Highlands   3  

< 2019/02/08

Publications